Matlamat, Moto & Strategi Perancangan (YKSM)

Yayasan Kasih Sayang Malaysia

Matlamat

Membantu golongan masyarakat yang ditimpa bencana alam dan lain-lain musibahatau kecelakaan dengan memberi bantuan sama ada dalam bentuk tenaga,perubatan,harta,benda dan kewangan

  Membantu golongan masyarakat miskin tegar dari segi kewangan , pendidikan, kebajikan dan peluang pekerjaan

Moto

‘ BERKHIDMAT BERKEBAJIKAN ‘

Strategi Perancangan

1)Mengoptimumkan keupayaan dan potensi serta kesejahteraan Kumpulan sasar.
2. Memastikan aspek kebajikan YKSM di integrasikan dalam perancangan ke arah mencapai pembangunan sosio-ekonomi yang menyeluruh.
3. Memperkasakan peranan YKSM sebagai paksi uatama dalam perancangan dan penilaian program-program pembangunan Kebajikan Masyarakat di peringkat kebangsaaan dan antarabangsa.
4. Mempertingkatkan perkongsian bijak dan strategik melalui kerjasama dengan semua kumpulan masyarakat , badan-badan bukan kerajaan dan agensi-agensi kerajaaan dan antarabangsa.
5. Memantapkan dan mempertingkatkan penyampaian perkhidmatan kebajikan YKSM kepada semua peringkat.
6. Mempertingkatkan kualiti perancangan dan pengurusan
7. Tonggak utama dalam kebajikan dan kesejahteraan pembangunan masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *